Erkek Bilir

S?GARAYI BIRAKMANIN EN KOLAY YOLU

Sigaray? b?rakmaya haz?r m?s?n?z? Spor ayakkab?lar?n?z? giyin ve soka?a ?k?n. Addiction dergisinin yapt??? ara?t?rmaya gre, sigara ime iste?i duydu?unda egzersiz yapan insanlar?n bu iste?i daha kolay yendikleri ortaya ?kt?.

Ara?t?rmac?lar sigaray? b?rakan insanlar? incelediler, sigara ime iste?i meydana ?kt???nda, bir k?sm?na egzersiz yapt?rt?rken di?er k?sm?n?n dinlenmeleri sa?land?. Sonular gsterdi ki yrme veya bisiklete binme ?eklinde bile olsa egzersiz yapanlar sigara ime iste?ini daha kolay yendiler.

Ara?t?rmac?lar?n tahminlerine gre, egzersiz yaparken insanlar sigara imeyi daha az d?nyorlar ve egzersiz ki?inin kendini daha iyi hissetmesini sa?l?yor.

Ara?t?rmaya kat?lan eski iiciler nikotin sak?z? veya band? kullanmad?lar. Uzmanlar egzersiz yapman?n bu rnleri kullanmaktan daha az etkili olabilece?i konusunda uyar?da bulunuyorlar.

comments